wait please
شکیبا باشید
Loading
Loading
مرتضی لطیفی نظامی ( نویسنده، شاعر )

مرتضی لطیفی نظامی

مرتضی لطیفی نظامی متولد 1943 (1322) در تهران و مقیم ایتالیا است.

او مجسمه‌سازی را در دانشگاه تهران آموخته و معماری و نقاشی رادر ایتالیا.

در اکثر شهرهای ایتالیا  نمایشگاه بر گزار کرده‌ است و با برگزاری نمایشگاه‌هایی در آمریکا ، امارات ، ایران و غیره بر سال‌های تجربه‌اش مهر تأیید زده‌است.

مرتضی لطیفی نظامی

Morteza Latifi Nezami

 

 

Morteza Latifi Nezami

Morteza Latifi Nezami è nato in Iran nel 1943.

Ha frequentato la Facoltà di Scultura all’Università di Belle Arti di Teheran.

Giunto in Italia, si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano ed ha seguito il corso di scenografia all’Accademia d’Arte di Firenze specializzandosi in restauro conservativo.

Ha conseguito il diploma di pittura presso l’Accademia di Brera di Milano.

Ha esposto le proprie opere in varie mostre in Italia, negli Usa e in Iran.

 


کتاب کس ندارد ذوق مستی از لطیفی نظامی

کتاب : کس ندارد ذوق مستی . . .

اثر : مرتضی لطیفی نظامی


Inospitale terra promessa

Inospitale terra promessa:

"Finalmente erano arrivati alla porta della terra promessa, un continente meraviglioso dove anche gli animali hanno dei diritti, figuriamoci gli uomini, pensavano guardando l'isola da lontano, colmi di speranza per una nuova vita."


Il tempo è scaduto

Il tempo è scaduto: Un ragazzo e una ragazza separati dalle necessità della vita, in un Paese senza prospettive future, paralizzato da un regime dittatoriale che ovunque semina sospetto e paura. Lei promette di aspettarlo per sempre, lui parte per coronare i suoi studi e il desiderio di una vita migliore, da condividere insieme. Sono mesi interminabili quelli che li vedono lontani: vulnerabile lei, esposta alla sottile seduzione di un'esistenza più "tranquilla" nelle rigide maglie di una società tutto sommato sicura; tenace lui, con la sua sete di libertà e l'intelligenza vivace di chi impara a farsi scaltro per sopravvivere e conquistare, un giorno alla volta, uno spazio di maggiore dignità.
A boy and a girl separated from the necessities of life, in a country with no future prospects, paralyzed by a dictatorial regime that everywhere sowing suspicion and fear. She promises to wait for him forever, he starts to Crown his studies and the desire for a better life, to share together. Endless months those who see them away: vulnerable her, exposed to subtle seduction of existence more "quiet" in rigid links of a society all round form. dogged him, with his thirst for freedom and the lively intelligence of learners to be shrewd to survive and conquer, one day at a time, an area of greater dignity.


La luna perduta

 

La luna perduta: La luna perduta, attraverso la narrazione dei tragici eventi vissuti dai protagonisti, Mahtab, Luna e Roberto, affronta alcune tematiche e problemi di estrema attualità in una società, come quella italiana, in rapida trasformazione socio-demografica; tematiche che oltre a pesare come macigni sui destini di tanti ragazzi e ragazze di seconda generazione, figli di immigrati, incidono indiscutibilmente sullo sviluppo sociale e futuro di questo Paese. Enfatizzazione della diversità e ignoranza delle comunanze come premessa per giustificare le reciproche intolleranze, negazione di ogni sforzo di comprensione e di confronto reciproco per legittimare il rifiuto e la non accettazione dell'altro, il ricorso alla più inaudita violenza come atto risolutore del conflitto sono solo alcune tematiche che emergono dalla lettura di questo libro.
The lost Moon, through the narration of the tragic events experienced by the protagonists, Mahtab, Luna and Roberto, addresses certain issues and topical issues in a rapidly changing society, such as Italian, socio-demographic; themes that weigh like boulders on the destinies of so many young men and women of the second generation, the children of immigrants, have unquestionably social development and future of this country. Emphasizing diversity and ignorance of the Commons as a premise to justify their mutual intolerance, negation of every effort of understanding and mutual comparison to legitimize the denial and the acceptance of the other, not resorting to cannibalism as an act more conflict Solver are just some issues that emerge from reading this book.


Quando giunse a termine la gentilezza

Quando giunse a termine la gentilezza... Ediz. multilingue: Tredici poesie dedicate ai grandi eventi bellici e politici della storia più recente, per un canto contro tutte le guerre che dall'originale lingua farsi l'autore ha tradotto in italiano: siano i testi dedicati a Sarajevo o all'Afghanistan, al Cile o a Timor Est, è la sofferenza del popolo dei deboli a trovare una voce che la racconti. Non a caso, la dedica del libro è: "A tutti coloro che in qualsiasi modo hanno lottato, lottano e lotteranno per la difesa della pace, della libertà e della giustizia".
Thirteen poems dedicated to the great war and politicians of more recent history, for a song against all wars from the original farsi the author has translated into Italian: are the texts dedicated to Sarajevo or Afghanistan, to Chile or to East Timor, is the suffering of the people of the weak to find an entry that the stories. Not surprisingly, the dedication of the book is: "to all those who in any way have fought, are fighting and will fight for the defense of peace, freedom and justice".

 


Canta nel nome della rosa rossa Morteza Latifi

La Poesia moderna persiana inizia senza dubbio con Nima,considerato il padre di un movimento che lentamente e conmolta difficolta trovo la sua strada diventando dominante nel panorama poetico della Persia. Shamloo, uno dei seguaci del maestro, lo supero introducendo un'altra modalita di com-posizione, chiamata "poesia bianca", che considera non in-dispensabile persino la musicalita ritmica dei versi.

Gli altri poeti reportati in questo libro (Mehdi Akhavan Sales, Frugh Farrokhzad, Nader Naderpur, Sohrab Sepehri, Mohammad Reza Shifii Kadkani) , pur rimanendo in quell'ambito cercarono un loro linguaggio personale con successo.

in questo volume sono presentati sette autori tra i piu rappresentativi, ma sono decine e decine i poeti moderni ch meriterebbero di essere tradotti.


La favola dell'uomo

Morteza Latifi

morteza latifi

 

گروه پارکر لطیفی با ارائه ی برترین و معتبرترین برندهای نوشت افزار دنیا، و ارائه ی خدمات پس از فروش آن ها، این امکان را برای مشتریان خود فراهم آورده است تا صاحب بهترین ها باشند و با خاطری آسوده درباره ی کیفیت و اصالت نوشت افزار مورد نظرشان، به خرید آن ها بپردازند.

 

شماره تماس با شرکت: 021-66702832  _  021-66707582
آدرس شرکت: خیابان جمهوری، خیابان بابی ساندز، پلاک 2 و 4 ، پارکر لطیفی
ساعت کار فروشگاه:  09:00 صبح لغایت 14:00 و 16:00 عصر لغایت 19:30
نماد اعتماد الکترونیکی فروشکاه اینترنتی پارکرلطیفی
مدرک عضویت در انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی فروشگاه اینترنتی پارکرلطیفی
مدرک ساماندهی فروشگاه اینترنتی پارکرلطیفی
Bank Pasargad
© کلیه حقوق معنوی وب سایت متعلق به گروه پارکر لطیفی می باشد. طراحی شده توسط طراحی فروشگاه اینترنتی داتک
شکیبا باشید ...